Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op dinsdag 15 mei 2018

1. Algemeen

 1. Een overeenkomst tot levering en afname van de Sponsit Dienst(en) is een afspraak tussen de klant (hierna te noemen: Gebruiker) en Sponsit v.o.f. (hierna: “Sponsit”) te Utrecht.
 2. Sponsit beschikt over verschillende vormen van dienstverlening en Gebruiker heeft keuze uit verschillende typen Sponsit Accounts. Het bepaalde in deze voorwaarden is, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, van toepassing op alle Sponsit Accounts.
 3. De overeenkomst geldt als aangegaan op het moment dat de Gebruiker een Sponsit Account aanmaakt. Deze voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit an de overeenkomst. Door het aangaan van de overeenkomst en door het gebruik van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties verklaart de Gebruiker deze voorwaarden, gelezen en begrepen te hebben en zich akkoord te verklaren met de toepasselijkheid en de inhoud ervan.

2. De dienstverlening

 1. Sponsit zal aan Gebruiker de volgende Sponsit Dienst(en) verlenen: het vanaf een door Sponsit beschikbaar gestelde server online beschikbaar stellen en houden van de Sponsit Applicaties, opslag van de door Gebruiker gegenereerde en ingevoerde data, het beveiligen van de data van Gebruiker, het uitvoeren van onderhoud en beheer op Sponsit Applicaties, en het beschikbaar stellen van gebruikersondersteuning. Een en ander tot de omvang als toepasselijk op het Account en in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald.
 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties en de wijze waarop de resultaten van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties worden ingezet. Sponsit is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van Gebruiker of die van derden. Gebruiker is zelf geheel verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties door Gebruiker ingeschakelde derden. Sponsit is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten welke met gebruikmaking van de Sponsit Applicaties worden gegenereerd. Gebruiker zal deze controle zelf uitvoeren.
 3. Gebruiker zal Sponsit informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het gebruik, de werking en beschikbaarheid van Sponsit Applicaties. Gebruiker zal Sponsit onverwijld informeren wanneer ze vermoedt dat derden onrechtmatig toegang tot de Dienst(en) hebben via de gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Sponsit nooit verplicht tot het uitvoeren van een dataconversie. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het periodiek maken van een back-up van zijn gegevens.
 5. Sponsit staat er niet voor in dat de Sponsit Dienst(en) en Applicaties tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving of dat deze altijd en onder alle omstandigheden (volledig) beschikbaar is.

3. Intellectueel eigendomsrecht

 1. De Sponsit Applicaties zijn het (intellectueel) eigendom van Sponsit dan wel van de aan haar gelieerde ondernemingen of van de ondernemingen waarvan Sponsit het recht heeft verkregen deze rechten te gebruiken en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht. Onder de Sponsit Applicaties wordt in deze voorwaarden tevens verstaan de door Sponsit beschikbaar gestelde of toegankelijk gemaakte documentatie, databasestructuur, user interface, scherm lay-out, survey templates, opmaaksjablonen en soortgelijke functionaliteiten. Het ter beschikking stellen van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties strekt nooit tot overdracht van één of meer van deze rechten.
 2. De data van Gebruiker die door Gebruiker worden gebruikt ten behoeve van de Sponsit Diensten en Applicaties of gegenereerd wordt met behulp van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties, blijven het volledig (intellectueel) eigendom van Gebruiker dan wel het volledig (intellectueel) eigendom van de onderneming waarvan Gebruiker het recht heeft verkregen deze data te gebruiken.
 3. Sponsit verleent Gebruiker op grond van en gedurende de looptijd van het Account na betaling van de eventueel daarvoor geldende vergoedingen, het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Sponsit Dienst(en) en Applicaties conform het toepasselijke Account en onderhavige voorwaarden uitsluitend voor eigen gebruik te gebruiken.
 4. Gebruiker is verantwoordelijk voor de personen die namens haar een Sponsit Account aanmaken en haar Sponsit Account(s) gebruiken. Gebruiker is verantwoordelijk voor het handelen van personen via Sponsit Account(s) van Gebruiker en Gebruiker staat ervoor in dat de personen die haar Sponsit Account(s) gebruiken gerechtigd zijn om Gebruiker te vertegenwoordigen.
 5. Het is Gebruiker niet toegestaan:
  • De Sponsit Dienst(en) en Applicaties te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze voorwaarden is omschreven dan wel om de onderliggende programmatuur na te bootsen, of op enige wijze verandering in de Sponsit Dienst(en) en Applicaties aan te brengen;
  • De Sponsit Dienst(en) en Applicaties aan een derde ter beschikking te stellen of beschikbaar te maken;
  • De Sponsit Dienst(en) en Applicaties te wijzigen of te hacken of een andere website te wijzigen om te pretenderen dat die website gerechtigd zou zijn tot de Sponsit Dienst(en) en Applicaties;
  • Tekens en kenmerken van intellectuele eigendomsrechten te verwijderen van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties;
  • De Sponsit Dienst(en) en Applicaties te gebruiken in strijd met deze voorwaarden en/of voor het begaan van en/of ter aanmoediging van het begaan van strafbare feiten door Gebruiker, diens personeel of derden.
 6. Sponsit behoudt zich het recht voor om juiste nakoming van deze voorwaarden te (doen) controleren.
 7. Onverlet overige rechten van Sponsit is Sponsit gerechtigd Gebruiker de toegang tot de Sponsit Dienst(en) en Applicaties te blokkeren, zonder dat een ingebrekestelling of waarschuwing vereist is zodra, naar exclusief oordeel van Sponsit, Gebruiker handelt in strijd met deze voorwaarden of een onderdeel daarvan. Wanneer Sponsit de toegang tot de Sponsit Dienst(en) en Applicaties blokkeert is ze nimmer gehouden tot restitutie van reeds betaalde vergoedingen.
 8. Gebruiker verleent Sponsit het recht om de bedrijfsnaam en/of het logo van Gebruiker, indien van toepassing, te gebruiken als referentie op de website van Sponsit. Wanneer Gebruiker het gebruik van de Sponsit diensten en Applicaties beëindigd zal Sponsit, op eerste verzoek daartoe van Gebruiker, de bedrijfsnaam en/of het logo van Gebruiker van haar website verwijderen en verwijderd houden.

4. Verwerking persoonsgegevens

 1. Gebruiker garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Gebruiker worden ingevoerd in het kader van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties.
 2. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van Sponsit Dienst(en) en Applicaties door Gebruiker worden verkregen en/of verwerkt, ligt bij Gebruiker. Gebruiker staat er jegens Sponsit voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn (verkregen) en geen inbreuk maken op rechten van derden. Gebruiker vrijwaart Sponsit tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Gebruiker heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust uitsluitend bij Gebruiker. Partijen houden het er voor dat, voor zover aan de orde, Sponsit ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is. Sponsit zal zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Gebruiker na te komen verplichtingen uit hoofde van wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties inbegrepen en komen voor rekening van Gebruiker.
 4. Indien Partijen tevens een Verwerkersovereenkomst hebben gesloten, maakt deze Verwerkersovereenkomst onverbrekelijk deel uit van de overeenkomst voor het beschikbaar stellen van de Dienst(en).

5. Duur en verlenging

 1. Met uitzondering van de gratis Sponsit Account hebben Sponsit Accounts een looptijd van een (1) jaar. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van 1 jaar.
 2. Opzegging is mogelijk tegen het einde van elke maand en kan via het Account. Andere tussentijdse opzegging door Gebruiker is niet mogelijk; het bepaalde in artikel 7:408 lid 1 BW is uitgesloten.
 3. Na het aanmaken van een Account verleent Sponsit Gebruikers toegang tot de Sponsit Dienst(en) en Applicaties en is Gebruiker gerechtigd om gebruik te maken van de rechten voortvloeiend uit het Account. Een en ander onder de voorwaarde van betaling van eventueel verschuldigde vergoedingen door Gebruiker.
 4. Gebruiker kan gedurende de looptijd zijn Sponsit Account opschalen (upgraden). Wanneer een Gebruiker zijn Sponsit Account opschaalt is het verschil aan verschuldigde vergoeding tussen beide vormen ineens verschuldigd opeisbaar. Het naar beneden bijstellen van zijn Sponsit Account (downgraden) is alleen tegen het einde van de maand van een Sponsit Account mogelijk.

6. Uitvoering dienstverlening Sponsit

 1. Gedurende de looptijd van een Sponsit Account zal Sponsit zich inspannen om de Sponsit Dienst(en) en Applicaties voor Gebruiker alle dagen 24 uur per dag beschikbaar te houden, met dien verstande dat Sponsit geen garantie verstrekt met betrekking tot beschikbaarheid. Beschikbaarheid kan onderbroken worden door allerlei voorziene en niet–voorzienbare oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, preventief, adaptief en correctief onderhoud, systeembeheer, beschermingsmaatregelen, van buiten komende oorzaken. Sponsit zal Gebruiker indien redelijkerwijs mogelijk informeren over dergelijke activiteiten en zal zo spoedig als mogelijk haar dienstverlening hervatten.
 2. Sponsit kan nieuwe versies van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties uitbrengen en installeren. Sponsit is niet gehouden specifiek voor Gebruiker bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 3. Sponsit zal naar beste kunnen eventuele gebreken in de Sponsit Dienst(en) en Applicaties herstellen indien de desbetreffende gebreken voldoende gedetailleerd omschreven, naar exclusieve beoordeling van Sponsit, bij Sponsit zijn gemeld. Sponsit kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties beschikbaar wordt gesteld. Sponsit staat er niet voor in dat gebreken in delen van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties welke niet zelf door Sponsit zijn ontwikkeld, zullen worden verholpen. Sponsit is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen. Sponsit is nimmer verantwoordelijk voor verlies of verminking van gegevens of voor het herstel van verminkte of verloren gegevens.
 4. Gebruiker zal de door hem aan te leveren gegevens overeenkomstig de door Sponsit te stellen voorwaarden aanleveren. Transport en transmissie van data en gegevens, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van Gebruiker, ook indien deze door Sponsit worden uitgevoerd of verzorgd. Gebruiker staat er voor in dat alle door hem aan Sponsit ter uitvoering van de Dienst(en) ter beschikking gestelde materialen, gegevens en instructies steeds juist en volledig zijn en ook rechtmatig zijn verkregen en worden gebruikt.
 5. Het is Gebruiker verboden materiaal beschikbaar te maken via de Sponsit Dienst(en) en Applicaties dat, volgens Sponsit, beledigend, onnodig kwetsend, discriminerend, opruiend of anderszins in overtreding is met algemene normen en waarden, met deze Gebruiksvoorwaarden, met wettelijke bepalingen of met andere van toepassing zijnde regelgeving. Onder dit materiaal wordt onder andere verstaan pornografisch of seksueel expliciet materiaal, inhoud die oproept tot geweld of haat jegens een groep personen, inhoud waarin persoonlijke details van minderjarigen worden gevraagd, inhoud die de uitvoering van illegale activiteiten stimuleert of die zelf een illegale activiteit is en inhoud die intellectuele eigendomsrechten schendt.
 6. Sponsit zal zich naar beste kunnen inspannen de Dienst(en) met zorg uit te voeren. De Dienst(en) van Sponsit worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Sponsit staat er niet voor in dat de Sponsit Dienst(en) en Applicaties foutloos of zonder gebreken of onderbreking zullen functioneren of geschikt zijn voor bepaalde door de Gebruiker beoogde doeleinden. Sponsit staat niet in voor de juistheid en/of de volledigheid en/of tijdigheid van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties. Gebruik van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties is voor eigen rekening en risico van Gebruiker.
 7. Sponsit kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties aanbrengen.
 8. De server waarop de Sponsit Dienst(en) en Applicaties en de door de Gebruiker aangeleverde en gegenereerde data is opgeslagen bevindt zich in Nederland. De locatie van de server kan echter veranderen en het is niet uitgesloten dat deze zich in de toekomst op een locatie buiten Nederland of de EU zal bevinden.

7. Prijzen en betalingswijze

 1. De voor een Sponsit Account verschuldigde tarieven worden door Sponsit periodiek vastgesteld en zijn afhankelijk van het type Sponsit Account. In geval van verlenging van het Account wordt de prijs bepaald door de op moment van verlenging bij Sponsit geldende tarieven.
 2. De voor een Sponsit Account (initiële dan wel een verlenging) verschuldigde vergoedingen zullen worden geïncasseerd op factuurbasis en worden telkens per 12 maanden in rekening gebracht. Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd wordt het teveel betaalde bedrag gecrediteerd.
 3. Sponsit zal Gebruiker elektronisch factureren via het Sponsit Account van Gebruiker. Gebruiker stemt hiermee in en zal ervoor zorg dragen dat de opgegeven contact en betaalgegevens steeds juist en volledig zijn.
 4. Vergoedingen zijn direct na het aanmaken van een Sponsit Account verschuldigd en telkens uiterlijk 1 maand na totstandkoming van de overeenkomst opeisbaar. Betalingstermijnen gelden als fatale termijnen, bij het overschrijden van een betalingstermijn is Gebruiker direct in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van niet–tijdige betaling is Gebruiker, naast de wettelijke rente (ex artikel 6: 119a BW of ex artikel 6:119 BW voor natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom. Daarnaast is Gebruiker aansprakelijk voor alle overige kosten welke Sponsit zowel in als buiten rechte moet maken met in het bijzonder advocatenkosten.
 5. In geval van niet–tijdige betaling is, indien van toepassing, de volledige verschuldigde vergoeding voor de gehele looptijd van het Account direct verschuldigd opeisbaar.
 6. Alle genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere toepasselijke belastingen en heffingen. De door Gebruiker verschuldigde vergoedingen dienen, indien van toepassing, met deze belastingen en heffingen te worden verhoogd.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Sponsit en haar vennoten is, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, beperkt tot de door de Gebruiker aan Sponsit betaalde bedragen voor het Account waarmee de schade verband houdt. De aansprakelijkheid van Sponsit en haar vennoten voor gemiste besparingen, gederfde winst, bedrijfsstagnatie, reputatieschade en andere vormen van indirecte schade is uitgesloten. Het bepaalde in dit artikel 8.1 geldt niet voor zover dit in strijd is met dwingend recht.
 2. Gebruiker vrijwaart Sponsit tegen claims van derden, waaronder haar personeel, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik, misbruik of niet kunnen gebruiken van de Sponsit Dienst(en) en Applicaties, zoals maar niet beperkt tot, een beweerdelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en het niet nakomen van verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens.

9. Uitsluiting herroepingrecht

 1. Wanneer Gebruiker een natuurlijk persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, is, geldt dat de ontbindingsmogelijkheid genoemd in artikel 6:230o lid 1 onder a BW uit hoofde van het bepaalde in artikel 6:230p sub g niet van toepassing is.

10. Overdracht van rechten

 1. Het is Sponsit toegestaan haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan derden.
 2. Het is Gebruiker slechts toegestaan rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan derde na ontvangst van schriftelijke toestemming daartoe van Sponsit. Sponsit is gerechtigd deze toestemming, zonder opgave van redenen, te onthouden of hieraan nadere voorwaarden te stellen.

11. Overige bepalingen

 1. Indien Sponsit haar serviceniveau en beschikbaarheid meet, wordt de beschikbaarheid gemeten exclusief de vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede exclusief omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Sponsit zijn gelegen en met inachtneming van de dienst als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door Sponsit gemeten beschikbaarheid en serviceniveau als volledig bewijs gelden.
 2. De door partijen gesloten overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht en dienen naar Nederlands recht te worden geïnterpreteerd. Geschillen voortvloeiende uit, dan wel betrekking hebbende op de Sponsit Dienst(en) en Applicaties en deze voorwaarden of een onderdeel daarvan worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.
 3. Vernietiging of nietigheid van één der bepalingen van deze voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 4. Sponsit kan van tijd tot tijd de onderhavige voorwaarden, aanpassen en deze aangepaste voorwaarden zullen dan van toepassing zijn wanneer deze op de website van Sponsit zijn gepubliceerd. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, kan Gebruiker het Account opzeggen op de wijze als in artikel 5 beschreven. De steeds geldende voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Sponsit en zijn door Gebruiker te downloaden en te printen.

12. Bepalingen met voortdurend effect

 1. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zullen de bepalingen aangaande aansprakelijkheid, vrijwaringen, persoonsgegevens, intellectueel eigendom, forumkeuze,toepasselijk recht en de overige bepalingen waarvan het voortdurend effect beoogd en bedoeld wordt onverkort van toepassing blijven.

13. Contactgegevens

Sponsit v.o.f.
Vestigingsadres: Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht, Nederland
Telefoon: +31 (0)30-27 647 34
E-mail: info@sponsit.nl
KvK-Nummer: 52989445
BTW-Nummer: NL850698881B01
Website: www.sponsit.nl